LOA KARAOKE

1,729,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-825

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20Khz
1,779,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-925

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
1,969,000 đ

Loa Karaoke Nanomax BK-100

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20kHz
1,979,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-425

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
1,979,000 đ

Loa đứng Nanomax S-226

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 350W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ` 20Khz
2,049,000 đ

Loa Karaoke Nanomax JB-625

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 410W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,119,000 đ

Loa đứng Nanomax S-225

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 380W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20 kHz
2,190,000 đ

Loa sân khấu Nanomax RF-SK-321

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
2,198,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-326

 • Loại Loa:Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,299,000 đ

Loa Karaoke Nanomax RF-125

 • Loại Loa Loa Karaoke
 • Công suất: 410W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz~20KHz
 • Trở kháng: 4Ω ~ 8Ω
2,390,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-322

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 400W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
2,479,000 đ

Loa đứng Nanomax S-682

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 500W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ` 20Khz
2,499,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-725

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 420w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20KHz
2,690,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-925 Deluxe

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,990,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-400

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 700W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
2,990,000 đ

Loa sân khấu Nanomax FX-324

 • Loại Loa:Loa sân khấu
 • Công suất: 420W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
3,290,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-401

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 800W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
3,549,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
3,589,000 đ

Loa đứng Nanomax S-683

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 20 Hz - 20 KHz

Loa Karaoke Nanomax S-825

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20Khz
Lượt xem:

745

1,729,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-925

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

787

1,779,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax BK-100

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20kHz
Lượt xem:

758

1,969,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-425

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

744

1,979,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-226

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 350W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ` 20Khz
Lượt xem:

763

1,979,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax JB-625

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 410W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

778

2,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-225

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 380W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20 kHz
Lượt xem:

758

2,119,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax RF-SK-321

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

780

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-326

 • Loại Loa:Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

745

2,198,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax RF-125

 • Loại Loa Loa Karaoke
 • Công suất: 410W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz~20KHz
 • Trở kháng: 4Ω ~ 8Ω
Lượt xem:

764

2,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-322

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 400W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

737

2,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-682

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 500W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ` 20Khz
Lượt xem:

728

2,479,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-725

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 420w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20KHz
Lượt xem:

746

2,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-925 Deluxe

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

741

2,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-400

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 700W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

772

2,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax FX-324

 • Loại Loa:Loa sân khấu
 • Công suất: 420W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

745

2,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-401

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 800W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

166

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

37,875

3,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-683

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 20 Hz 20 KHz
Lượt xem:

185

3,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–11 trang của 209 sản phẩm