MÁY PHÁT ĐIỆN

7,800,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-2.8S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 2.5 kvA
 • Công suất dự phóng: 2.8kVA
8,790,000 đ

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-2.8SM

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 2.5 kvA
 • Công suất dự phóng: 2.8kVA
8,890,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-4.0S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 3.6kVA
 • Công suất dự phóng: 4.0kVA
9,700,000 đ

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-4.0SM

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 3.6/4.0 KW
 • Công suất dự phóng: 4.0/4.4 KW
11,150,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA6.5T

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 7.5 kVA
 • Công suất dự phóng: 8.1 kVA
11,190,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-6.5S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 6.0kVA
 • Công suất dự phóng: 6.5kVA
11,650,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-9.0S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 8.3 kvA
 • Công suất dự phóng: 9.0kVA
11,700,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-9.0T

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 10.4kVA
 • Công suất dự phóng: 11.3kVA
12,090,000 đ

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-6.5SM

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 6.0kVA
 • Công suất dự phóng: 6.5kVA
13,700,000 đ

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-9.0SM

 • oại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 8.3 kvA
 • Công suất dự phóng: 9.0kVA
14,650,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-12.5S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 11.3 kvA
 • Công suất dự phóng:12.5kVA
15,100,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-12.5T

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 14.0kVA
 • Công suất dự phóng: 15.5kVA
15,800,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-16.0S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức:14.5kVA
 • Công suất dự phóng: 16.0kVA
15,890,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-16.0T

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 18 kvA
 • Công suất dự phóng: 20.0kVA
15,890,000 đ

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-12.5SM

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 11.3 kvA
 • Công suất dự phóng: 12.5kVA
16,990,000 đ

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-16.0SM

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức:14.5kVA / 14.5kW
 • Công suất dự phóng:16.0kVA
21,490,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-20.0S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức:18.2 kvA
 • Công suất dự phóng: 20.0kVA
22,990,000 đ

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-20.0T

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 22.7kVA
 • Công suất dự phóng: 25.0kVA

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-2.8S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 2.5 kvA
 • Công suất dự phóng: 2.8kVA
Lượt xem:

280

7,800,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-2.8SM

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 2.5 kvA
 • Công suất dự phóng: 2.8kVA
Lượt xem:

114

8,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-4.0S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 3.6kVA
 • Công suất dự phóng: 4.0kVA
Lượt xem:

138

8,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-4.0SM

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 3.6/4.0 KW
 • Công suất dự phóng: 4.0/4.4 KW
Lượt xem:

127

9,700,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA6.5T

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 7.5 kVA
 • Công suất dự phóng: 8.1 kVA
Lượt xem:

433

11,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-6.5S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 6.0kVA
 • Công suất dự phóng: 6.5kVA
Lượt xem:

160

11,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-9.0S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 8.3 kvA
 • Công suất dự phóng: 9.0kVA
Lượt xem:

323

11,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-9.0T

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 10.4kVA
 • Công suất dự phóng: 11.3kVA
Lượt xem:

134

11,700,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-6.5SM

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 6.0kVA
 • Công suất dự phóng: 6.5kVA
Lượt xem:

110

12,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-9.0SM

 • oại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 8.3 kvA
 • Công suất dự phóng: 9.0kVA
Lượt xem:

137

13,700,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-12.5S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 11.3 kvA
 • Công suất dự phóng:12.5kVA
Lượt xem:

441

14,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-12.5T

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 14.0kVA
 • Công suất dự phóng: 15.5kVA
Lượt xem:

159

15,100,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-16.0S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức:14.5kVA
 • Công suất dự phóng: 16.0kVA
Lượt xem:

117

15,800,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-16.0T

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 18 kvA
 • Công suất dự phóng: 20.0kVA
Lượt xem:

131

15,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-12.5SM

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 11.3 kvA
 • Công suất dự phóng: 12.5kVA
Lượt xem:

135

15,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện thủy ​Hữu Toàn AVN-16.0SM

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức:14.5kVA / 14.5kW
 • Công suất dự phóng:16.0kVA
Lượt xem:

118

16,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-20.0S

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức:18.2 kvA
 • Công suất dự phóng: 20.0kVA
Lượt xem:

134

21,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát điện Hữu Toàn AVN-20.0T

 • Loại máy phát điện: Đầu phát điện
 • Công suất định mức: 22.7kVA
 • Công suất dự phóng: 25.0kVA
Lượt xem:

130

22,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 30 sản phẩm